kontaktný e-mail:  objednavka@saikei.sk                                                             Minimálna hodnota objednaného tovaru : 10,00 €

info linka: + 421 903 712 281

Obchodné podmienky

 

Vážení záhradkári - spotrebitelia, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.saikei.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

 

Všeobecné ustanovenia

 

Predávajúcim je spoločnosť Ladislav Nagy - Saikei., IČO: 351 479 46, DIČ: 1025459512, (ďalej len "Predávajúci").


Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
na stránkach www.saikei.sk
mailom na adrese: objednavka@saikei.sk
na telefónnom čísle: 0903 712 281

poštou na Ladislav Nagy - Saikei, Osuského 46, 851 03 Bratislava 5

 

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim.

Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

Objednávka

 

Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.saikei.sk.

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka.

Podľa jednotlivých pokynov zadá dopravu - dodaciu adresu - fakturačnú adresu (pokiaľ ju nevyplníte, bude totožná s dodacou) - prípadné Vaše poznámky a odošle objednávku.

 

Vybavenie objednávky

 

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch.

Zákazník je informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Pre rýchle spracovanie Vašej objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať krstné meno a priezvisko,  dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu a telefónne číslo. 

Objednaný tovar bude dodaný do 7 pracovných dní ak nebol spotrebiteľ informovaný o inom termíne
dodania tovaru.

 

Spôsob dodania

 

Objednaný tovar bude dodaný výlučne Slovenskou poštou - 1.trieda alebo kuriérom Slovenskej pošty.

Osobným prevzatím tovaru na Osuského 46, 851 03 Bratislava po telefonickej dohode. 

 

Platobné podmienky

 

Zásielka zaslaná na dobierku cez Slovenskú poštu - zaplatíte pri preberaní

prípadne pri osobnom prevzatí v hotovosti. / v platnej mene Euro/

 

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, hlavne uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na spotrebiteľa.

/týka sa to zákazníkov ktorí si v minulosti neprevzali objednaný tovar z pošty/

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, dovtedy, dokedy objednávka nie je odoslaná predávajúcim.
Objednávku je možné stornovať telefonicky, e-mailom.
Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež telefonicky alebo e-mailom.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Tovar musí byť neporušený, nepoškodený a v pôvodnom obale.

V prípade, ak sa jedná o tovar, ktorý Vám nevyhovuje, resp. nespĺňa Vaše predstavy, máte právo využiť možnosť odsúpenia od zmluvy a vrátenie peňazí.

K vrátenej zásielke priložte prosím fotokópiu dodacej faktúry /kópia o zaplatení dobierky/ a vyznačte vrátený tovar, ak je možné pripojiť stručnú informáciu.

Bude Vám vrátená suma za tovar nie za poštovné a balné.

 

ReklamáciaTovar je doručovaný Slovenskou poštou na dobierku 1.triedou prípadne kurierom Slovenskej pošty. 
Skontrolujte si prosím priamo pri preberaní tovaru fyzickú neporušenosť a kompletnosť Vašej 
doručenej zásielky.
V prípade, že zásielka bude fyzicky poškodená, zničená informujte doručovateľa resp. pracovníka priehradky o tejto skutočnosti. Spíšte so zodpovednou osobou Protokol o poškodení zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V prípade ak by vznikol problém na strane Slovenskej pošty, informujte nás prosím o tejto skutočnosti e-mailom na objednavka@saikei.sk prípadne telefonicky na 0903 712 281.
Ďakujeme vopred.

 

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím.

Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.saikei.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (napr.Slovenská pošta - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru) Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. 

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 

 

Záverečné ustanovenie

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10. 02. 2014. 
 

Táto stránka používa cookies. Viac info